Skontaktuj się z nami:
793 382 556
Jesteś tutaj: Aktualności / Podwyżka abonamentu RTV od stycznia

Podwyżka abonamentu RTV od stycznia

Od 1 stycznia 2016 roku opłata za używanie odbiornika radiowego wyniesie 7 zł miesięcznie (podwyżka o 0,50 zł w porównaniu z 2015 rokiem), a opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego 22,90 zł miesięcznie (podwyżka o 1,40 zł). Zmiana stawek nie wpłynie na sytuację ekonomiczną osób ustawowo zwolnionych z opłat, znajdujących się w katalogu zawierającym 22 niżej wymienione grupy.

Decyzja o nowych stawkach podyktowana jest koniecznością zapewnienia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji stabilności finansowej mediom publicznym w obliczu coraz niższej ściągalności abonamentu pochodzącego z bieżących wpłat – czytamy w komunikacie KRRiT.

Zwolnienia od opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przysługują na podstawie następujących ustaw:
1)  z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.),
2)  z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648, z późn. zm.),
3) z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U z 2012 r. poz. 400),
4) z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, z późn. zm.),
5) z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),
6) z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów (Dz. U. poz.567).

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.) zwalnia się od opłat abonamentowych osoby:

1)     co do których orzeczono o:
a)      zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
b)      całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 j.t., z późn.zm.) lub
c)      znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.  Nr 127, poz. 721 – j.t. i Nr 171, poz. 1016) lub trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z  20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.)

2)     które ukończyły 75 lat;
3)     które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego;
4)     niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB)
5)     niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;
6)     które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS[1];
7)     spełniające kryteria dochodowe, określone w  ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 j.t.)[2];
8)      które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.);
9)      bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.)
10)    posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
11)    posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170)
12)    otrzymujące zasiłek dla opiekuna określony w ustawie  z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2014 r. poz. 567).

Na podstawie odrębnych ustaw od  opłat abonamentowych zwolnieni są  również:

1)     inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648, z późn. zm.)
2)     kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400)
3)     członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1a  ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
4)     osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
5)     członkowie rodzin pozostali po osobach pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa, o którym mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
6)     osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, z późn. zm.)

***

[1] w 2014 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło 3 783,46 zł brutto (50% tego wynagrodzenia wynosi 1 891,73 zł)
[2] kryterium dochodowe określone w niniejszej ustawie spełniają osoby, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574,0 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 664,0 zł.

Rozporządzenie KRRiT z 19 maja 2015 r.

źródło: satkurier.pl

Aktualności

Emitel, operator multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej, przypomina o zmianach, które w 2022 roku dotkną odbiorców tej drogi dystrybucji sygnału telewizyjnego.

Instalacja zestawu antenowego w Bełchatowie.

Korzystaj z szybkiego Internetu dzięki tooway

Miło nam poinformować że we współpracy z firmą europasat z Warszawy jako jedyn z głównych dystrybutorów internetu satelitarnego Tooway, mamy przyjemność świadczyć usługi instalacyjne zestawów do internetu Tooway. Zachęcam do małego artukułu na temat samej usługi oraz technologii, wiele informacji można usyskać także u naszych instalatorów. Poniżej podajemy link do strony firmy europasat gdzie mozna się bardzo dużo dowiedzieć o możliwościach tego internetu, pakietach i kosztach z tym związanych. Firma MasterSat świadczy usługi instalacji zestawów tooway na terenie woj. śląskiego, podpisując umowe z europasat macie Państwo zapewniony od nas montaż GRATIS!

Taką jakość ma dzisiejszy monitoring, obraz FullHD na kamerach IP w naprawdę przyzwoitej cenie w stosunku do poprzednich lat. Zobacz naszą instalacje na stawach rybnych w Michałowie koło Secemina


Wszystkie prawa zastrzeżone. MASTERSAT